Co obnáší napsání rigorózní práce a jak si pomoci?

Máte za sebou úspěšné získání magisterského titulu a chcete pokračovat dále? Pokud jste se už rozhodli pro studium na vysoké škole, pravděpodobně dnes víte, že to není tak jednoduché. Studovat vyžaduje především pevnou vůli a píli, abyste se dostali ke svým cílům. Většina lidí zakončí vysokou školu po získání bakalářského nebo některého z magisterských titulů. Stále větší část studentů se však rozhodne pokračovat ve studiu také k získání doktorátu. Pokud usilujete o doktorát, musíte již disponovat odbornými znalostmi, které jsou na vědecké úrovni. Jedním z nezbytných stupínků na cestě za získáním doktorátu je sepsání rigorózní práce.

Co je rigorózní práce

Tak jako bylo bakalářské studium a magisterské studium zakončeno bakalářskou, resp. diplomovou prací, pokud chcete získat tzv. malý doktorát, musíte sepsat práci rigorózní. Tato práce je již považována za náročnější odbornou publikaci. To je dáno zejména jejím větším rozsahem, Takže práce musí jít více do hloubky a budete muset klást větší důraz na to být schopni vědecký podložit veškeré v práci zmiňované skutečnosti.

Rigorózní práce vám spolu s rigorózními zkouškami dopomůže k získání vysokoškolského vzdělání třetího stupně. Právě sepsáním rigorózní práce musíte prokázat, že jste dosáhli v daném oboru hlubšího poznání a že dokážete nabyté vědomosti také aplikovat v praxi.

Pokud chcete pracovat na tématu, které už je vám nějakým způsobem známo, můžete využít možnosti rigorózní práci psát na podkladě vaší diplomové či bakalářské práce. Díky rigorózní práci můžete vše, na co jste se zaměřili v diplomové práci nebo bakalářské práci, podrobněji rozpracovat a vaše závěry třeba doplnit také o nová zjištění.

Zdroj foto: Jacob Lund / Shutterstock.com

Jaký význam má zpracování rigorózní práce?

Samozřejmě smyslem sepsání rigorózní práce je posunout své vzdělání a dosáhnout získání titulu. Již jsme zmiňovali, že se jedná o tzv. malý doktorát, což je titul, který se píše před jménem. Výčet těchto titulů je následující:

 • PhDr.,
 • RNDr.,
 • JUDr.,
 • ThDr. nebo ThLic.

Jakmile vypracujete rigorózní práci, můžete se vydat ve svém studiu dále a usilovat o získání takzvaného velkého doktorátu. Získání tohoto titulu potom je mimo jiné spojeno s vypracováním disertační práce.

Postup při psaní rigorózní práce

Při psaní rigorózní práce je potřeba dodržovat určité zásady. Obecně platí, že rigorózní práci píšeme autorským plurálem, což představují slovní obraty jako např. „stanovili jsme“, „zastáváme názor že“, „předpokládáme že“ apod. Jedná se v podstatě o stylistický prostředek, který využívá první osoby množného čísla. Podstatné je, že se vyhýbá opakovanému použití slova „já“. Sám o sobě vyjadřuje určitou skromnost, proto se mu také říká plurál skromnosti. Mimo jiné posiluje vážnost textu, navozuje spřízněnost s kolegy v oboru nebo čtenáři.

Vzhledem k tomu, že ve vaší rigorózní práci budete citovat celou řadu jiných zdrojů, je potřeba citace uvádět podle citační normy konkrétní univerzity. Právě veškeré povinnosti, které je potřeba při psaní práce dodržet, je důležité splnit zejména dle kritérií, které stanoví univerzita.

Co je nezbytné před psaním

Řekněme, že se tedy chystáte na samotné psaní rigorózní práce. Před samotným psaním však není dobré podceňovat přípravu, protože dobrá příprava vám samotné psaní práce může opravdu velmi usnadnit. Zaměřte se proto na zpracování:

 • rešerší,
 • podkladů.

Pokud si připravíte kvalitní rešerše, což je soupis dle vás nejdůležitějších bodů a myšlenek, které chcete vnést do textu, tvoří se vám zároveň samotná osnova textu, která vám umožní rychle vše pochopit, třídit si myšlenky a dobře se pak v textu orientovat.

Důležité je také mít kvalitně zpracovány podklady a vypracování samotných podkladů je už potom trošku během na delší trať. Je potřeba si zpracovat takové podklady, které vám umožní práci kvalitně napsat. Díky kvalitním podkladům budete mít nakonec také kvalitní práci. K samotným podkladům můžeme řadit jak podklady pro teoretickou část práce, tak podklady pro tu praktickou, kde se může jednat o nejrůznější průzkumy, statistiky apod. Podklady je potom vždy potřeba dále zpracovat a dát jim konečnou podobu a formu v rámci samotné práce.

Zdroj foto: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Potřebujete korekturu?

Korektura jakékoliv práce je poměrně nevděčná činnost. O to více to potom vynikne, pokud se jedná o práci většího rozsahu, jako je například právě rigorózní práce. Není-li pravopis vaší silnou stránkou, určitě byste měli uvažovat o korektuře, než práci předložíte někomu ke čtení. Korekce se ale může týkat také správnosti citací a může vám pomoci tehdy, pokud požadavky školy na formátování textu zcela nezvládáte zapracovat ve vlastním textovém editoru.

Korektury zkrátka využijete tehdy, pokud máte hrubý text, ale potřebujete z něj udělat výslednou práci. V tomto ohledu můžete využít služeb korektorů, kdy mnoho z nich nabízí také korekce přímo bakalářských, diplomových, rigorózních či disertačních prací. Takové služby najdete mimo jiné na internetu a můžete si je objednat za určitý poplatek. Mohou vám tak pomoci:

 • komplexně opravit gramatiku,,
 • opravit překlepy,
 • nahradit nevhodné formulace,
 • upravit stylistiku.

Dobře formulovaný text není pouze o tom vyvarovat se pravopisných chyb a překlepů, ale dát práci také určitý ráz. Mnoho lidí má problém s opakujícími se výrazy, nevhodnými větnými celky a podobně. A právě také o stylistickou stránku se může korekce postarat.

Zdroj foto: Inara Prusakova / Shutterstock.com

Osnova rigorózní práce a její rozsah

Pokud přistoupíte k samotnému psaní rigorózní práce, je důležité vědět, dle jaké osnovy musíte postupovat. Při samotném psaní je vhodné se řídit zejména směrnicemi, které nastaví daná škola, což se může v určitých ohledech lišit. V těchto směrnicích také najdete, co vše musí být součástí textu. Jedná se o oddíly, které jsou zkrátka povinné a nesmíte je vynechat. Obvykle to je:

 • titulní list,
 • čestné prohlášení,
 • obsah,
 • seznam tabulek obrázků, grafů a zkratek,
 • abstrakt,
 • klíčová slova.

Následuje samotná práce. Vzhledem k tomu, že při psaní vědeckých publikací je potřeba mít všechny citace důsledně podloženy, je potřeba dále také uvést seznam použité literatury a případně přílohy, pokud byl třeba součástí práce dotazník či průzkum apod. Na některých školách se můžete setkat s požadavkem na sepsání resumé, které představuje celkové shrnutí práce.

Již v úvodu jsme si řekli, že rigorózní práce je práce většího rozsahu. A to zejména pak co do hloubky probíraného tématu. Samotný požadovaný počet stran se může lišit podle požadavků konkrétní univerzity. Zpravidla se však jedná o rozsah mezi 60 až 120 stranami.

Struktura a forma rigorózní práce

Pojďme se ještě podrobněji podívat na práci samotnou a její strukturu. Když tedy přistoupíte k samotnému psaní práce, je nutné dodržet její strukturu, která je velice podobná diplomové práci, kterou jste již psali. Je potřeba zapracovat:

 • úvod,
 • tělo práce,
 • závěr.

Vlastní tělo práce, tedy samotnou hlavní část práce, dále dělíme na teoretickou a praktickou část, přičemž v praktické části se zabýváme samotným výzkumem, který v rigorózní práci hraje velmi významnou roli.

Při psaní každé vědecké publikace je samozřejmě kladen velký důraz na zvolení správné formy práce. Jako v případě libovolné jiné závěrečném práce, také v tomto případě je vhodné postupovat standardně a nesnažit se o přílišnou kreativitu. Volte tedy decentní font písma, kterým je zpravidla Times New Roman, velikost 12 a řádkování 1,5. Veškeré formální náležitosti při psaní práce však bývají konkrétně specifikovány danou univerzitou.

Jak si usnadnit psaní rigorózní práce?

Již na začátku našeho článku jsme hovořili o tom, že pustit se do studia na vysoké škole není nic jednoduchého. Zejména tehdy, pokud se rozhodnete, že se vydáte na vědeckou dráhu a budete ve studiu pokračovat získáním doktorátu. Pokud usilujete o získání doktorátu, často je to spojeno také s tím, že už jste třeba zaměstnaní. Školu tedy musíte skloubit zároveň s prací a s běžnými denními povinnostmi, ať už je to nutnost odvézt či vyzvednout děti ve škole či ve školce, pomoci jim s domácími úkoly, navařit, uklidit, nakoupit apod. V takových situacích se může někdy čas na školu nepříjemně smrsknout.

Výše jsme už hovořili o tom, že si můžete nechat pomoci třeba s korekcemi textů. Nemusíte být sami ale ani na vypracování samotné práce, protože si můžete nechat zpracovat podklady. Takovou výpomoc s přípravou rigorózní práce poskytuje rovněž řada služeb na internetu, které vám umožní za úplatu získat kvalitní podklady pro vaši práci. Budete tak moci lépe uchopit zpracovávané téma, což samozřejmě povede ke kvalitnějšímu výsledku při psaní samotné práce.

Nezapomínejte na důležitou roli obhajoby

Napsání práce je jedna věc, druhá věc je její obhajoba. Pokud práci neobhájíte, je to samozřejmě problém. Obhajoba rigorózní práce je součástí státní rigorózní zkoušky. Počítejte s tím, že členové komise jsou zpravidla s vaší prací obeznámeni, a to včetně posudků.

V případě rigorózní práce je důležité použití vědeckých metod a váš přínos pro práci jako samotnou. To se hodnotí především. Také v tomto případě vám může pomoci, když si necháte vypracovat kvalitní podklady. Díky dobrému náhledu do problematiky, který z kvalitních podkladů získáte, lze tímto způsobem také zvýšit své šance na obhájení vaší práce.

Zdroj foto: fotoinfot / Shutterstock.com
Mohlo by se Vám také líbit

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks je otevřen.