Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel tímto   v   souladu s   článkem 13 odst. 1. a   2. Nařízení Evropského parlamentu a   Rady (EU) 2016/679 z   27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“)   poskytuje Dotyčná osoba, od níž Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají,   následující informace:

Totožnost a   kontaktní údaje Provozovatele:

Provozovatelem je společnost Futurino s. r. o. , se sídlem Dvory 1525/30, 02001 Púchov – IČ: 50759647, zapsaná u okresního soudu Trenčín, odd. Sro,vl.č. 34322 /R, e-mailová adresa: info@futurino.cz

Zpracovávány osobní údaje

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

Totožnost a kontaktní údaje zástupce Provozovatele:

Zástupce Provozovatele není stanoven.

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Nebyla stanovena.

Účely zpracování osobních údajů Dotyčné osoby:

Účely zpracování osobních údajů Dotyčné osoby jsou:

 1. zpracování účetních dokladů
 2. evidence klientů na účely uzavírání a   plnění smluv
 3. archivace dokumentů   souladu s   právními předpisy
 4. plnění smluv
 5. komunikace se zákazníkem

Právní základ zpracování osobních údajů Dotyčné osoby:

Právním základem pro zpracování osobních údajů Dotyčné osoby bude, v závislosti na konkrétních osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů, splnění smlouvy stranou, kterou je dotyčná osoba, případně oprávněné zájmy provozovatele.

Specifikace oprávněných zájmů sledovaných Provozovatelem nebo třetí stranou:

Nepoužije se.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů Dotyčné osoby budou nebo minimálně mohou být   (i)   statutární orgány nebo členové statutárních orgánů Provozovatele a   (ii)  zaměstnanci Provozovatele   (i)   obchodní zástupci provozovatele a   další osoby spolupracující s   Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o   pracích konaných mimo pracovní poměr.

Příjemcem osobních údajů Dotyčné osoby mohou být také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodává tel ia a   smluvní partneři, a   to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby související s   tvorbou a   údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost nebo fyzická osoba poskytující provozovateli poradenství, jakož i zaměstnanci uvedených osob.

Příjemcem osobních údajů budou také daňový úřad a   další státní orgány, v   zákonem stanovených případech.

Informace o zamýšleném předávání osobních údajů do třetí země:

Nepoužije se – Provozovatel nezamýšlí převést osobní údaje do třetí země.

Doba uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou v   souladu s   právními předpisy uchovávány na nezbytný čas, na který budou nezbytné pro účely plnění smlouvy a   jejich následné archivace, s   ohledem na udělený souhlas a   dobu v   něm uvedenou.

Poučení o existenci relevantních práv Dotyčné osoby:

Dotyčná osoba má mimo jiné následující práva:

a)právo Dotyčné osoby na přístup k  údajům podle článku 15 Nařízení,   jehož obsahem je:

 1. právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby;
 2. v případě, že jsou osobní údaje Dotyčné osoby zpracovávané, právo získat přístup k zpracovávaným osobním údajům a   právo získat tyto informace:

–   informaci o účelech zpracování;

–   informaci o kategoriích dotčených osobních údajů;

– informaci o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v   případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

– pokud je to možné, informaci o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích pro její určení;

– informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a   o  existenci práva namítat proti takovému zpracování;

– informaci o právu podat stížnost orgánu dozoru;

– jestliže se osobní údaje nebyly získány od Dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

– informaci o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a   4. Nařízení av těchto případech alespoň smysluplné informace o   použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Danou osobu;

 1. právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 2. právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

b) právo Dotyčné osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je:

 1. právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby;
 2. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotyčné osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotyčné osoby;

c) právo Dotyčné osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí“) podle článku 17

     Nařízení, jehož obsahem je:

(i)   právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotyčné osoby, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;

– Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a   to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů;

– Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a   nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst.   2. Nařízení;

– osobní údaje zpracovány nezákonně;

– osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá;

– osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

 1. právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotyčné osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiných provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotyčná osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky;

přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s   obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení   [Tj. s obsahem práv podle (i) a (ii) tohoto písm.c) bodu J. tohoto dokumentu]   nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba:

 1. na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) ai) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. Nařízení;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo
 5. na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) právo Dotyčné osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

(i)   právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

–   Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

–   zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

– Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich Dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

– Dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotyčné osoby;

 1. právo, aby v   případě, že se zpracování osobních údajů omezilo podle bodu (i) tohoto písm. d) bodu J. tohoto dokumentu, takové omezeně zpracovávány osobní údaje se s   výjimkou uchovávání zpracovávány pouze se souhlasem Dotyčné osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z   důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;
 2. právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

e) právo Dotyčné osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 

Nařízení, jehož obsahem je:

 1. právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí;
 2. právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Danou osobu, pokud to Dotyčná osoba požaduje;

f) právo Dotyčné osoby na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je:

(i)   právo získat osobní údaje, které se týkají Dotyčné osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a  právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, pokud:

–   se zpracování zakládá na souhlasu Dotyčné osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně

– se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky, a současně

– právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a   právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

(ii)     právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

g) právo Dotyčné osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

 1. právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;
 2. v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení] právo, aby Provozovatel dále nezpracovávají osobní údaje Dotyčná osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotyčná osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků
 3. právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčné osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s   přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat;
 4. (v souvislosti s používáním služeb informační společnosti) právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;
 5. právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčné osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčné osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst.   1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z   důvodů veřejného zájmu;

h) právo Dotyčné osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

 1. právo, aby se na Danou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s   výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení [tj. s   ledaže je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a   Provozovatelem, (b) povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotyčné osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotyčná osoby.

Poučení o právach Dotyčné osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v   zcela nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v   rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotyčná osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v  obchodním rejstříku v čase odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v   tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).

Poučení o právu Dotyčné osoby podat stížnost orgánu dozoru:

Dotyčná osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, a   zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s   Nařízením a   to vše aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Subjekt údajů má právo, aby kontrolní orgán, kterému se stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.

Kontrolním úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotyčné osoby poskytnout osobní údaje:

Provozovatel informuje Danou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotyčné osoby není zákonnou ani smluvní požadavkem, ani požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy s   Provozovatelem. Provozovatel informuje Danou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s   jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a / nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude zpracovávat osobní údaje a   že tyto osobní údaje nebudou použity pro účely vyjmenované v   bodě D. tohoto dokumentu.

Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

Nepoužije se. – Jelikož v   případě Provozovatele nejde o   zpracování osobních údajů Dotyčné osoby v   podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a   4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a   o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Danou osobu.