Přepis nebo odhlášení vozidla v roce 2024: Návod

Chcete odhlásit auto? Někdy vyvstanou potíže, pokud chceme vozidlo odhlásit. Abychom vám tento úkon co nejvíce ulehčili, provedeme vás celým procesem krok po kroku a popíšeme i jednotlivé důvody odhlášení auta z evidence.

Registrace vozidla nebo jeho přihlášení většinou bývá bezproblémové. Žijeme v 21. století a mít auto už není žádný přepych. V mnohých rodinách mívá často každý člen své vlastní vozidlo. Pro mnohé je to člen rodiny, kamarád, který vám slouží dlouhé roky. A pak jednou přijde den, kdy je potřeba se se svým čtyřkolovým přítelem rozloučit.

Zdroj foto: Piyawat Nandeenopparit / Shutterstock.com

Důvody odhlášení vozidla

Důvodů k odhlášení vozidla může být celá řada. Jsou to zejména tyto:

 • Odhlášení z důvodu prodeje vozidla,
 • Odhlášení auta při likvidaci,
 • Odhlášení z důvodu totální škody při havárii,
 • Odhlášení z důvodu krádeže,
 • Odhlášení při dlouhodobém odstavení.

Prodej vozidla

Prodej auta bývá úplně nejčastějším důvodem jeho odhlášení z evidence. Dříve se používal tzv. polopřevod, kdy bývalý vlastník vůz odhlásil, doklady předal novému majiteli a ten si auto přihlásil sám. Novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, byl tento „polopřevod“ zrušen a dnes lze udělat přímo přepis na nového majitele. Prodávající je odpovědný za to, že tento úkon proběhne na registru silničních vozidel nejpozději do 10 dní od podepsání smlouvy. V případě nedodržení této lhůty hrozí vysoká pokuta. Zápis změny vlastníka může nyní provádět jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností (odbor dopravy). Neplatí tedy, že to musí nutně proběhnout pouze v místě trvalého bydliště prodávajícího.

Kdo se přepisu vozidla účastní

K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti obou zúčastněných stran. Pokud se ale dohodnou, že přepis provede pouze jeden z nich, bude nutno vystavit plnou moc s úředně ověřeným podpisem nezúčastněné strany.

Důležité doporučení

Pokud je to jen trošku možné, nedoporučujeme předávat vozidlo ani doklady od něj novému vlastníkovi dříve, dokud nebude na něj řádně přepsáno. Prodejce se tím vyhne případným sporům, které jsou pak někdy velmi těžko řešitelné. Nespoléhejte se tedy na nového vlastníka, že za vás vše vyřeší.

V případě, kdy není možnost, aby tuto situaci vyřešil sám prodejce, vepište alespoň do kupní smlouvy ustanovení, které zakládá povinnost pro kupujícího, aby auto k určitému datu přehlásil na sebe. Je pak v zájmu prodávajícího si ověřit, zda k přepisu skutečně došlo. Pokud by k němu totiž nedošlo a zákonná lhůta už by uplynula, je možno podat žádost, podle paragrafu 8a) Zákona 56/2001 Sb., na zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé stravy (tedy kupujícího). Zde znovu připomínáme, že v praxi je ale velmi těžké bez spolupráce kupujícího docílit přepisu auta, pokud již k vozidlu nemáte žádné doklady, hlavně protokol o evidenční kontrole. Z toho důvodu je nutné, abyste alespoň evidenční kontrolu vozidla provedl sám prodejce ještě před prodejem auta a udělal si její úředně ověřenou kopii.

Potřebné doklady k přepisu auta

 • Podepsaná kupní smlouva,
 • Malý a velký technický průkaz vozidla,
 • Osobní doklady (popř. plná moc nezúčastněného),
 • Protokol o evidenční kontrole mladší 30 dnů (Jde o úřední srovnání, zda je skutečné číslo karoserie, tzv. VIN kód, totožné s číslem, které je zapsáno v technickém průkazu),
 • Zelená karta,
 • Úhrada správního poplatku,
 • Vyplněný formulář pro přihlášení vozidla (k dostání na úřadě, případně využijte online verzi na žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla z webu mdcr.cz),
 • Případně zaplacená ekologická daň, spadá-li vozidlo pod normu EURO 0,1 nebo 2 a nebyla-li již zaplacena dříve. Držitelé ZTP průkazu jsou z ekodaně osvobozeni. Zápis o platbě ekodaně se provádí do velkého technického průkazu).
Odhlášení vozidla
Zdroj foto: Krzysztof Dabkowski / Shutterstock.com

Dosloužení, krádež, havárie

Pokud vlastníte stařičký vůz, jednoho dne doslouží definitivně a bude potřeba jej nechat ekologicky zlikvidovat a následně trvale vyřadit z registru aut. Upozorňujeme, že ekologickou likvidaci vozidel smí provádět jen schválené subjekty, jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí nebo na příslušných obecních úřadech s rozšířenou působností. Po likvidaci obdržíte protokol a registrační značky a bude potřeba zajít na některý OÚ – odbor dopravy vyřadit vůz z evidence.

Potřebné doklady k přepisu auta

 • Velký a malý technický průkaz,
 • Registrační značky vozu,
 • Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla (v případě dosloužení nebo havárie),
 • Vyplněný formulář o trvalé odhlášení vozidla z evidence,
 • Občanský průkaz,
 • Při odcizení auta je nutno doložit policejní protokol o této skutečnosti.

V případě, že auto je havarované, je nutno doložit policejní doklad o dopravní nehodě.

I toto může za majitele auta vyřešit jiná osoba. Jen je potřeba mít úředně ověřenou plnou moc. Tento úkon není zpoplatněn. Po odhlášení vozidla je nutno zrušit i jeho povinné ručení.

Dočasné odstavení vozidla

Vlastník vozidla může uložit registrační značky svého auta do tzv. depozitu, pokud jej nehodlá dočasně provozovat a nechce za něj ani platit povinné ručení. Tímto úkonem dočasně vyřadí auto z evidence vozidel.

Doba odstavení a poplatek

Doba odstavení může být od jednoho dne po nejdéle 18 měsíců po sobě jdoucích. Uložení značek a osvědčení o registraci do depozitu probíhá na obecních úřadech s rozšířenou pravomocí a nemusí jít pouze o ten v regionu vašeho bydliště. Poplatek je jednorázový, 200 Kč, a vše je vyřízeno „na počkání“.  Při následném vyzvednutí značek z depozitu musí být na vozidle platná technická kontrola a sjednáno povinné ručení.

Potřebné doklady k tomuto úkonu

 • Platný občanský průkaz nebo pas,
 • U firemních vozidel úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku,
 • Formulář „Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel“ (naleznete zde),
 • Velký technický průkaz,
 • Odevzdáte malý technický průkaz a obě registrační značky.

Pokud si dáte bedlivý pozor na to, abyste měli pohromadě všechna potřebná potvrzení, doklady a osvědčení, pak celý proces s odhlašováním auta není tak strastiplný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Snad jsme k tomu, naším článkem, přispěli i my.

Zdroj: mdcr.cz


Další oblíbené články

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.